– Werk

De afgelopen 14 jaar heb ik veel, maar vooral mooi werk verzet waar ik natuurlijk graag meer over vertel. Mocht je vragen hebben over bepaalde projecten kunt u mij natuurlijk altijd even een mail sturen.

Scholing

Ik ben al ruim 25 jaar bevoegd docent, maar ik ben vooral docent in hart en nieren. Binnen mijn eenmanszaak ben ik daar dan ook volop mee bezig.

Wat heb ik dan zoal gedaan in die 14 jaar? Bij de GGZ-VS opleiding een opleiding tot Verpleegkundig Specialist in de GGZ, verzorg ik al sinds het allereerste begin modules. Gekoppeld aan mijn rijke ervaring als docent verzorg ik de cursus Deskundigheidsbevordering. Daarnaast ben ik betrokken bij alle drie de modules Onderzoek. In vergelijkbare modules heb ik werk voor Fontys, de opleiding tot Autisme specialist, gedaan. De module LVB verzorg ik ook bij de GGZ-VS. De laatste jaren verzorg ik ook lessen en begeleid ik cursisten van de Leergang LVB van Buro TOV.

Naast deze aan opleidingsinstellingen gerelateerde scholingen, heb ik ook scholingen verzorgd die verbonden zijn aan Projecten die ik heb uitgevoerd. Zo heb ik meerdere cursussen gegeven over het Signaleringsinstrument voor minimale kwaliteit van zorg.

Een aantal jaar heb ik medewerkers van Severinus geschoold in de met hen samen ontworpen Visitatie Severinus, een instrument om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen, maar vooral te verbeteren. En vanzelfsprekend heb ik meerdere cursussen verzorgd over de Leefstijltraining-PLUS, waar u elders op deze website meer over kunt lezen.

Natuurlijk heb ik ook Instellingsgebonden cursussen verzorgd. Om er een aantal te noemen: ik heb een cursus Verpleegplannen bij het Nicolaas Verpleeghuis gegeven, intervisie, de cursus Vragenderwijs bij Esdégé-Reigersdaal verzorgd en onderdelen van een door Hogeschool Inholland aangeboden cursus Casemanagement voor Kadijkerkoog voor mijn rekening genomen.

Advies

Advisering moet voor mij vooral te maken hebben met ‘inhoud’. Advisering op managementvlak laat ik graag aan anderen.

Ik ben de laatste jaren bij advisering betrokken geweest bij mijn belangrijkste aandachtsgebied, LVB. Zo heb ik in de expertgroep gezeten van het Verbeterprogramma LVB en Verslaving, welke door het Trimbos-instituut werd uitgevoerd. Zie voor een impressie deze link. Ook heb ik bij Leekerweide, een instelling voor gehandicaptenzorg, mee mogen helpen om hun LVB beleid vorm te geven.

Ik heb een aantal Projectaanvragen geschreven; twee voor hogescholen, en een voor een verpleeghuis voor een project kleinschalig wonen. Ook heb ik een bestuurlijke notitie geschreven voor een overleg tussen de HBO-raad, de NVZ en de VAZ.

Daarnaast heb ik regelmatig klussen gedaan voor Beroepsverenigingen. Voor de AVVV, de voorloper van V&VN, heb ik een advies geschreven over de beoogde bekostiging in de intramurale AWBZ zorgverlening, in de vorm van Zorgzwaartepakketten. Voor Werveling, nu het platform Verstandelijk Gehandicaptenzorg van V&VN, maar ook voor het LEVV, nu opgegaan in ook V&VN, heb ik meerdere notities geschreven over de inzet van verpleegkundigen in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

In een probleemsituatie heb ik, samen met Aart Eliens, een HBO-V opleiding op zowel inhoudelijk als organisatorisch niveau van advies mogen voorzien.

Projecten

Ook bij de projecten die ik heb uitgevoerd, staat voor een deel de (Licht) Verstandelijk Beperkte, of de zorgverlening aan hen, centraal. Bij het tot stand komen van de Leefstijltraining-PLUS, zie deze link, ben ik twee en een half jaar projectleider geweest. Als off spin heb ik op meerdere congressen en beleids- en studiedagen van instellingen over deze aangepaste leefstijltraining mogen spreken. Voor Werveling, nu het platform Verstandelijk Gehandicaptenzorg van V&VN, heb ik onderzoek gedaan naar de rol van de verpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg. Hieruit voortvloeiend heb ik een Beroepscompetentieprofiel van de basisverpleegkundige in de verstandelijk gehandicaptenzorg geschreven. Later heb ik die, om in de pas te blijven lopen met toen gaande ontwikkelingen, omgevormd tot een Beroepsdeelprofiel.

Voor het NIZW, nu Vilans, heb ik eens onderzoeksresultaten mogen interpreteren in het project Op zoek naar balans, competenties en competentiemanagement in de thuiszorg.

Samen met het Trimbos-instituut heb ik meerdere Signaleringsinstrumenten voor minimale kwaliteit van zorg mogen maken.

Op het gebied van Kwaliteit heb ik meerdere projecten uitgevoerd. Samen met Severinus heb ik een visitatie methodiek ontwikkeld voor de evaluatie en verbetering van hun zorgverlening. Bij Corbis Plus, nu opgegaan in de Omring, ben ik projectleider geweest van de intramurale HKZ-certificering. Ook ben ik betrokken geweest bij de inhoudelijke vormgeving van het Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden, zie hier. Tenslotte heb ik meerdere kwaliteitsconferenties over het kwaliteitsbeleid van beroepsverenigingen voorgezeten die geleid hebben tot kwaliteitsbeleidsplannen.

In het kader van Kwaliteit en Onderwijs heb ik ook enige projecten uitgevoerd. Bij de Omring ben ik projectleider geweest van de vormgeving en implementatie van twee zogenaamde Leerafdelingen. Tenslotte ben ik bij de HBO-raad betrokken geweest bij de visitatie van Eerstegraads Lerarenopleidingen Algemene Vakken.